اساسنامه

ما کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز به منظور طرح و پیگیری خواسته های صنفی خود، با رعایت مقررات قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار و آیین نامه های انتخاباتی و اجرایی مربوط، مبادرت به تشکیل شورای اسلامی کار کرده ایم.

شورای اسلامی کار منتخب کارکنان شاغل شرکت پتروشیمی تبریز است که با شرکت ملی نفت ایران / شرکت پتروشیمی تبریز قرارداد دائم داشته و قوانین اداری و استخدامی نفت بر آنان حاکم میباشد و صندوق بازنشستگی آنان صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است.

نام شورا، شورای اسلامی کار کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز است و اقامتگاه قانونی آن به نشانی شهر تبریز، انتهای اتوبان شهید کسایی، کیلومتر 3 اتوبان شهید باکری، جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز، مجتمع پتروشیمی تبریز، تلفن 34282898-041 میباشد.