قوانین

ما کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز به منظور طرح و پیگیری خواسته های صنفی خود، با رعایت مقررات قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار و آیین نامه های انتخاباتی و اجرایی مربوط، مبادرت به تشکیل شورای اسالمی کار مینماییم.شورای اسالمی کار منتخب کارکنان شاغل شرکت پتروشیمی تبریز است که با شرکت ملی نفت ایران / شرکت پتروشیمی تبریز قرارداد دائم داشته و قوانین اداری و استخدامی نفت بر آنان حاکم میباشد و صندوق بازنشستگی آنان صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است.نام شورا، شورای اسالمی کار کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز است که در این اساسنامه به اختصار شورا خوانده میشود و اقامتگاه قانونی آن به نشانی شهر تبریز، انتهای اتوبان شهید کسایی، کیلومتر 7 اتوبان شهید باکری، جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز، مجتمع پتروشیمی تبریز، تلفن 72434393 -120 میباشد.تغییر اقامتگاه قانونی شورا با تصویب مجمع عمومی کارکنان و با اطلاع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی به عمل خواهد آمد. تبصره 2 :در این اساسنامه شرکت پتروشیمی تبریز اختصارا شرکت نامیده میشود. شورا میتواند بنا به ضرورت و جهت انجام بهتر وظایف مربوط کمیته های تخصصی را تشکیل دهد و مسئول هر یک را تعیین نماید. با تایید رئیس شورا خدمات اعضای کمیته های تخصصی )به استثنای اعضای اصلی و علی البدل شورا( از محل منابع مالی شرکت جبران میشود).

فایلهای زیر در مورد قوانین مطرح در این حوزه قابل دانلود میباشند:

 آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت
 آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار
 آئین نامه انتخابات شوراهای اسامی کار
 قانون اجرای سیاست های اصل 44
 قانون اساسی
 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار
 قانون کار
 قانون مدیریت خدمات کشوری
 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
 اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت